کوهورت کودکان سیروتیک

Pediatric Liver Cirrhosis Cohort

امکان انجام عمل پیوند کبد  اطفال تنها در شیراز وجود داردو مرکز پیوند کبد کودکان در بیمارستان نمازی شیراز ، از نظر تعداد پیوندی که در یک مرکز انجام می شود ، بزرگترین مرکز در دنیاست. بنابراین کودکان مبتلا به بیماریهای سیروتیک کاندیدا دریافت پیوند کبد، از سراسر ایران به این مرکز ارجاع داده می شوند. حجم نمونه کافی و پیگیری مرتب بیمارا ن انها را هدف مناسبی برای انجام  مطالعه طولی قرار داده است. جهت نیل به این هدف مطالعه کوهورت کودکان سیروتیک شیراز در سال 13955 توسط مر کز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء و بخش پیوند کبد شیرازو همکاری اساتید اطفال که همکاری نزدیک با بخش پیوند کبد اطفال جهت ویزیت و پیگیری های بیماران دارندتدوین گردید. تا کنون جلسات متعدد با متخصصین اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی، پاتولوژی، تغذیه و همکاران  فوق تخصص در زمینه های غدد و اعصاب، کلیه، قلب، گوارش، عفونی اطفال جهت بررسی دقیق و علمی و در نظر گرفتن جوانب مختلف طرح  کوهورت تحت نظارت خانم دکتر گرامی زاده( PI محقق اصلی ) تشکیل شده است.
هدف ما در این مطالعه بررسی سیر طبیعی بیماری سیروز کبدی در کودکان به صورت آینده نگر می باشد تا بتوان عوامل مساعد کننده به مرگ و سیروز جبران نشده را مشخص کنیم. در این مطالعه قصد داریم پروگنوز کودکان مبتلا به سیروز کبدی کاندیدا دریافت پیوند کبد، مراجعه کننده به مرکز پیوند کبد شیراز بررسی کنیم. توسعه وتنظیم سیستم ثبت اطلاعات در زمینه سیروز کبدی در کودکان در شیراز  با دیدگاه پژوهشی ما را در راه رسیدن به این هدف یاری می کند. این مطالعه  برروی کودکان کمتر از از 18 سال  و از هر دو جنس،  که مبتلا به سیروز غیر قابل برگشت کبدی،  که جهت دریافت پیوند کبد، از سراسر ایران به دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارجاع داده می شوند انجام خواهد گرفت .کودکان  مراجعه کننده به مرکز پیوند کبد شیراز  از طریق  فوق تخصصین گوارش وکبد کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مرکز تحقیقات پیوند کبد و ترمیم اعضاء  شیراز جهت شرکت در این مطالعه ارچاع داده می شوند. اولین قدم بررسی فرم های جمع آوری اطلاعات و نظر خواهی از متخصصین  با هدف تهیه فرم الکتریکی جامع ثبت اطلاعات می باشد.
اهداف طرح:
 • تعیین بروز و شیوع بیماریهای گوارشی، اندوکرین، متابولیک، اعصاب، عفونی، کلیوی، قلبی، تغذیه ای، در کودکان مبتلا به سیروز کاندید پیوند کبد، قبل و بعد از پیوند کبد
 • پیگیری منظم و ثبت اطلاعات کودکان مبتلا به سیروز کاندید پیوند کبد، قبل و بعد از پیوند کبد جهت بررسی تاریخچه طبیعی بیماران در کشور
 • تعیین ریسک فاکتورهای سیروز  کبدی کودکان در کشور
 • تعیین عوامل دموگرافیک واجتماعی، اقتصادی، تغذیه ای، و شیوه زندگی کودکان مبتلا به سیروزکبدی
 • ایجاد بیو بانک کودکان مبتلا به سیروزکبدی
 • بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر روی پروگنوز کودکان سیروزی، قبل و بعد از پیوند کبد
هسته مرکزی کوهورت
 1. دکتر سید علی ملک حسینی(جراح پیوند
 2. دکتر بیتا گرامی زاده( فلوشیپ پاتولوژی پیوند کبد)
 3. دکتر سامان نیک اقبالیان (جراح پیوند)
 4. دکتر نسرین معتضدیان( پزشکی اجتماعی)
 5. دکتر علیرضا شمسائی فر(جراح پیوند)
 6. دکتر کوروش کاظمی (جراح پیوند)
 7. دکتر محسن دهقانی( فوق تخصص گوارش اطفال)
 8. دکتر علیرضا میر احمدیزاده ( اپیدمیولوژیست)
 9. دکتر نگار آذر پیرا (پاتولوژیست)

همکاران کوهورت

 1. دکتر میترا بصیرت نیا( فوق تخصص نفرولوژی اطفال)
 2. دکتر فروغ صاکی( فوق تخصص غدد اطفال)
 3. دکتر حمید نعمتی( فوق تخصص  مغز واعصا ب کودکان)
 4. دکتر مریم اکرام زاده( دکترای تغذیه)
 5. دکتر رامین یعقوبی(دکترای ویروس شناسی)
 6. دکتر مریم بانوآیت الهی( دکترای ژنتیک مولکولی)
 7.  دکتر محمدحسین کریمی(دکترای ایمنولوژی)
 8. دکتر مهدخت حسین عقدایی(دکترای مولکولار بیولوژی) 

 

 
Shiraz Transplant Research Center
Transplant Research Center.Mohamad Rasulallah Research Tower
Shiraz University of Medical Sciences.Shiraz.Iran
 
 
Tel & Fax: +98-71-36473954-36281529