محورهای فعالیت مرکز


1-استفاده از روش سلول درمانی به عنوان روشی جدید جهت درمان بیماران نارسایی حاد کبدی، دیابت و غیره.

2-ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبیل ایمنوهیستو شیمی-ایمنوهستوشیمی،CMV Antigenemia،Real time PCR for BK and CMV

3-ارائه غشاء آمنیون به عنوان پانسمان بیولوژیک جهت بیماران چشمی، گوش و حلق و بینی، زخم بستر

4-ایجاد جاذبه و فراهم کردن تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی

5-پرورش نیروهای مورد نیاز برای توسعه تحقیقات و فناوری در جهت کمک به بیماران پیوندی به صورت دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ( در زمینه تکنیک های مختلف پیشرفته تحقیقاتی آزمایشگاهی )

6-جذب نیروهای طرحی و نظام وظیفه  

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت