فارسی: مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء و بافتهای بیولوژیک، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

English: Organ transplant research center,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran  

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس: 36473954-071 
        071-36281529

تلفن: 36125861-071

کد پستی: 7193711351