فارسی:مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء و بافتهای بیولوژیک، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

English: Organ transplant research center,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran  

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت