1-کسب رتبه دوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط خانم دکتر نگار آذر پیرا
2- کسب رتبه سوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط خانم دکتر گرامی زاده (ریاست مرکز تحقیقات پیوند)
3- کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1392
4- کسب رتبه 
دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال1391
5- کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1390
6- کسب رتبه سوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال1389
7- کسب  عناوین پژوهشگر برگزیده و پژوهشگر برتر (رتبه های اول،دوم،سوم) دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط اعضاء هیات علمی مرکزتحقیقات در سالهای 1389،1390،1391،1392 
8- کسب رتبه 11 در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 94
9-کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقات با بودجه مستقل در سال 94

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت