1- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1396
2- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1395
3- کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
4- کسب رتبه یازدهم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
5- کسب رتبه سوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر گرامی زاده
6- کسب رتبه دوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر نگار آذرپیرا
7- کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1392
8- کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1391
9- کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1390
10- کسب رتبه سوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1389
11- کسب عناوین پژوهشگر برگزیده و پژوهشگر برتر (رتبه های اول، دوم و سوم) دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات در سال های 1389، 1390، 1391، 1392


 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس: 36473954-071 
        071-36281529

تلفن: 36125861-071

کد پستی: 7193711351