هیات موسس:
- دکتر سید علی ملک حسینی
- دکتر سیدضیاءالدین تابعی
- دکتر بیتا گرامی زاده
- دکتر مریم ذاکری نیا

رئیس مرکز:

- دکتر بیتا گرامی زاده

معاون پژوهشی مرکز:
-دکتر نگار آذرپیرا

معاون آموزشی مرکز:
- دکتر محمدحسین کریمی

اعضای هیات علمی:
- دکتر سید علی ملک حسینی
- دکتر سیدضیاءالدین تابعی
- دکتر بیتا گرامی زاده

- دکتر نگار آذرپیرا
- دکتر مریم آیت الهی
- دکتر رامین یعقوبی
- دکتر محمد حسین کریمی
- دکتر مهدخت حسین عقدائی
- دکتر سید محسن دهقانی
- دکتر نسرین معتضدیان
- دکتر سامان نیک اقبالیان

مدیر داخلی مرکز:
- سرکار خانم طاهره حیدری

کارشناس امور پژوهشی مرکز:
- سرکار خانم فاطمه خادمیان (پرسنل طرحی)

کارشناسان آزمایشگاه مرکز:
- سرکار خانم زهرا ملک پور
- سرکار خانم مرجان راهساز
- سرکار خانم الهه اسفندیاری
- سرکار خانم معصومه دارایی
- سرکار خانم مریم السادات فانیان (پرسنل طرحی)

مسئول حسابداری مرکز:
- جناب آقای سید امیرحسین حبیبی

کارپرداز مرکز:
- جناب آقای مسعود حیدری

منشی مرکز:
- سرکار خانم سولماز قرقانی

مسئول خدمات:
- جناب آقای نعمت اله ناجی
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس: 36473954-071 
        071-36281529

تلفن: 36125861-071

کد پستی: 7193711351