ساختار سازمانی

هیات موسس
- دکتر سید علی ملک حسینی
- دکتر سیدضیاءالدین تابعی
- دکتر بیتا گرامی زاده
- دکتر مریم ذاکری نیا

رییس مرکز

- دکتر بیتا گرامی زاده

معاون پژوهشی مرکز
-دکتر نگار آذرپیرا

معاون آموزشی مرکز
- دکتر محمدحسین کریمی

اعضای هیات علمی
- دکتر سید علی ملک حسینی
- دکتر سیدضیاءالدین تابعی
- دکتر بیتا گرامی زاده

- دکتر نگار آذرپیرا
- دکتر مریم آیت الهی
- دکتر رامین یعقوبی
- دکتر محمد حسین کریمی
- خانم مهدخت حسین عقدائی
- دکتر سید محسن دهقانی

کارشناسان مرکز
- خانم طاهره حیدری
- خانم مرجان راهساز
- خانم زهرا ملک پور
- خانم الهه اسفندیاری
- خانم معصومه دارایی
- آقای محمد مهدی جبه داری

منشی مرکز
- خانم سولماز قرقانی
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت