تماس با ما

اطلاعات تماس


تماس با ما:
 
مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا و بافتهای بیولوزیک

آدرس :شیراز- خیابان خلیلی-برج پزوهشی محمد رسول الله-طبقه هفتم-مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء
کد پستی7193711351                       
تلفن و فاکس : 071-36281529-36473954
پست الکترونیک : Transrsh@sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت