آزمایشگاه 


مرکز تحقیقات پیوند اعضاء دارای دو آزمایشگاه کشت سلولی انسانی و حیوانی و یک آزمایشگاه کشت سلولی ویروسی می باشد. همچنین این مرکز دارای یک آزمایشگاه ملکولی با امکانات کامل در اختیار محققین قرار دارد که در حال انجام طرحهای تحقیقاتی می باشند.
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت