اعضا هیات موسس و هیات علمی


 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید علی ملک حسینی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: malkha@sums.ac.ir
رزومه

 نام و نام خانوادگی: دکتر سید ضیاء‌الدین تابعی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: 
رزومه

  
 نام و نام خانوادگی: دکتر بیتا گرامی زاده
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: geramieb@sums.ir
رزومه 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر نگار آذرپیرا
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:azarpiran@sums.ac.ir
رزومه
 
  
 نام و نام خانوادگی: دکتر مریم آیت الهی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:ayatmb@sums.ac.ir
 رزومه
 
 نام و نام خانوادگی: دکتر رامین یعقوبی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:yaghoobir@sums.ac.ir
رزومه
 
  
  نام و نام خانوادگی: دکتر محمدحسین کریمی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: karimimh@sums.ac.ir
 رزومه
 
  نام و نام خانوادگی: مهدخت حسین عقدایی
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک:aghdaei@sums.ac.ir
رزومه

  
 نام و نام خانوادگی: دکتر سامان نیک اقبالیان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: nikeghbals@gmail.com
 روزمه

 نام و نام خانوادگی: دکتر سید محسن دهقانی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: smdehghanism@sums.ac.ir
                                                                     
نام و نام خانوادگی: دکنر نسرین معتضدیان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:motazediann@yahoo.com
رزومه
 
  
  
  
  

 
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت