از بدو تاسیس مرکز تاکنون بیش از 50 دانشجوی دکترا و 300 دانشجوی ارشد در زمینه های مختلف سلولی، مهندسی بافت، ایمونولوژی، ویروس شناسی، ژنتیک و سلولی مولکولی با همکاری این مرکز فارغ التحصیل شده اند.

تعداد زیادی از این همکاران، در مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه های مختلف مشغول به کار هستند.


 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس: 36473954-071 
        071-36281529

تلفن: 36125861-071

کد پستی: 7193711351