کارشناسان

نام و نام خانوادگی: مرجان راهساز
سمت: کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک: dymarjan@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: طاهره حیدری
سمت: کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک: stzheadari@yahoo.com

  
 نام و نام خانوادگی: زهرا ملک پور
سمت: کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک: Baran.ma21@yahoo.com

 نام و نام خانوادگی: معصومه دارایی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
پست الگترونیک: Darei.massomeh@gmail.com

  
 نام و نام خانوادگی: الهه اسفندیاری
سمت: کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک: Elahehsfandiari@yahoo.com

 نام و نام خانوادگی: سولماز قرقانی
سمت: منشی آزمایشگاه
پست الکترونیک: Ghareghani89@yahoo.com

  
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی جبه داری
سمت: 
کارشناس ساختمانی
پست الکترونیک: 
Iran-shiraz@ymail.com
 
 نام و نام خانوادگی: نعمت اله ناجی
سمت: متصدی امور اداری و خرید
پست الکترونیک: nematnaji@gmail.com

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت