کارشناسان

نام و نام خانوادگی

مرجان راهساز

 

سمت

کارشناس آزمایشگاه

آدرس پست الکترونیکی

dymarjan@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

طاهره حیدری

 

سمت

کارشناس آزمایشگاه

آدرس پست الکترونیکی

stzheadari@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

زهرا ملک پور

 

سمت

کارشناس آزمایشگاه

آدرس پست الکترونیکی

Baran.ma21@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

محمد مهدی جبه داری

 

سمت

کارشناس خرید

آدرس پست الکترونیکی

Iran-shiraz@ymail.com

نام و نام خانوادگی

معصومه دارایی

 

سمت

کارشناس آزمایشگاه

آدرس پست الکترونیکی

Darei.massomeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی

الهه اسفندیاری

 

سمت

کارشناس آزمایشگاه

آدرس پست الکترونیکی

Elahehsfandiari@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

سولماز قرقانی

 

سمت

منشی آزمایشگاه

آدرس پست الکترونیکی

Ghareghani89@yahoo.com

 

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت