مقالات مرکز

تا کنون بیش از 600 مقاله در مجلات معتبر که در سایت های معتبر، نمایه می شوند، به چاپ رسیده است که مهمترین آنها شامل:

  تعدادی از مقالات سال 2018

 

1.     Malek-Hosseini, S. A., et al. (2018). "Liver Transplantation Status in Iran: A Multi-center Report on the Main Transplant Indicators and Survival Rates." Archives of Iranian Medicine 21(7): 275-282.

 

2.     Geramizadeh, B., et al. (2018). "Huge mesenteric low-grade fibromyxoid sarcoma: A case report and review of the literature." Rare Tumors 10.

 

3.     Ramzi, M., et al. (2018). "Genetic Variation of Costimulatory Molecules, Including Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4, Inducible T-Cell Costimulator, Cluster Differentiation 28, and Programmed Cell Death 1 Genes, in Iranian Patients With Leukemia." Exp Clin Transplant.

 

4.     Nasiri, M., et al. (2018). "mRNA Expression of Interferon Regulatory Factors during Acute Rejection of Liver Transplants in Patients with Autoimmune Hepatitis." International Journal of Organ Transplantation Medicine 9(1): 34-40.

 

5.     Dashti, A. S., et al. (2018). "Gastro-intestinal basidiobolomycosis in a 2-year-old boy: dramatic response to potassium iodide." Paediatrics and International Child Health 38(2): 150-153.

6.     Jafari, A., et al. (2018). "Effect of organic/inorganic nanoparticles on performance of polyurethane nanocomposites for potential wound dressing applications." Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 88: 395-405.

 

7.     Heidari, R., et al. (2018). "Proline supplementation mitigates the early stage of liver injury in bile duct ligated rats." J Basic Clin Physiol Pharmacol.

 

8.     Karimi, S., et al. (2018). "Investigate of AQP gene expression in the liver of mice after ischemia-reperfusion." Mol Biol Rep.

 

9.     Heidari, R., et al. (2018). "Mitochondrial dysfunction and oxidative stress are involved in the mechanism of methotrexate-induced renal injury and electrolytes imbalance." Biomedicine & Pharmacotherapy 107: 834-840.

 

10.   Kamalifar, S., et al. (2018). "ROCK Y-27632 Inhibitor, Ascorbic Acid, and Trehalose Increase Survival of Human Wharton Jelly Mesenchymal Stem Cells After Cryopreservation." Exp Clin Transplant.

 

11.   Hendijani, F., et al. (2018). "Effect of CYP3A5*1 expression on tacrolimus required dose for transplant pediatrics: A systematic review and meta-analysis." Pediatr Transplant: e13248.

 

12.   Siavashpour, A., et al. (2018). "Diazinon Interrupts Ovarian Steroidogenic Acute Regulatory (StAR) Gene Transcription in Gonadotropin-Stimulated Rat Model." Iranian Journal of Pharmaceutical Research 17(2): 535-542.

13.   Khosravi, M., et al. (2018). "Differentiation of umbilical cord derived mesenchymal stem cells to hepatocyte cells by transfection of miR-106a, miR-574-3p, and miR-451." Gene 667: 1-9.

 

14.   Heidari, R., et al. (2018). "Exacerbated liver injury of antithyroid drugs in endotoxin-treated mice." Drug Chem Toxicol: 1-9.

 

15.   Moazamian, E., et al. (2018). "Anti-cancer Parasporin Toxins of New Bacillus thuringiensis Against Human Colon (HCT-116) and Blood (CCRF-CEM) Cancer Cell Lines." Curr Microbiol 75(8): 1090-1098.

 

16.   Heidari, R., et al. (2018). "Betaine treatment protects liver through regulating mitochondrial function and counteracting oxidative stress in acute and chronic animal models of hepatic injury." Biomedicine & Pharmacotherapy 103: 75-86.

17.   Shahraki, P. K., et al. (2018). "Prognostic Value of HLA-G in Malignant Liver and Pancreas Lesions." Iranian Journal of Immunology 15(1): 28-37.

 

18.   Nasiri, M., et al. (2018). "Gene Expression Profile of Toll-Like Receptor/Adaptor/Interferon Regulatory Factor/Cytokine Axis During Liver Regeneration After Partial Ischemia-Reperfusion Injury." Exp Clin Transplant.

 

19.   Keshtkar, S., et al. (2018). "Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles: novel frontiers in regenerative medicine." Stem Cell Research & Therapy 9(1): 63.

 

20.   Sattarahmady, N., et al. (2018). "Investigation of amyloid formation inhibition of chemically and biogenically from Citrus aurantium L. blossoms and Rose damascena oils of gold nanoparticles: Toxicity evaluation in rat pheochromocytoma PC12 cells." International Journal of Biological Macromolecules 112: 703-711.

 

21.   Heidari, R., et al. (2018). "Dithiothreitol supplementation mitigates hepatic and renal injury in bile duct ligated mice: Potential application in the treatment of cholestasis-associated complications." Biomedicine & Pharmacotherapy 99: 1022-1032.

 

22.   Heidari, R., et al. (2018). "Mitochondria protection as a mechanism underlying the hepatoprotective effects of glycine in cholestatic mice." Biomedicine & Pharmacotherapy 97: 1086-1095.

 

23.   Khosravi, M., et al. (2018). "Differentiation of umbilical cord derived mesenchymal stem cells to hepatocyte cells by transfection of miR-106a, miR-574-3p, and miR-451." Gene 667: 1-9.

 

24.   Ramzi, M., et al. (2018). "Genetic Variation of Costimulatory Molecules, Including Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4, Inducible T-Cell Costimulator, Cluster Differentiation 28, and Programmed Cell Death 1 Genes, in Iranian Patients With Leukemia." Exp Clin Transplant.

 

25.   Jamhiri, I., et al. (2018). "Enhancing the apoptotic effect of IL-24/mda-7 on the human hepatic stellate cell through RGD peptide modification." Immunological Investigations 47(4): 335-350

  

تعدادی از مقالات 2017


ISI:

1.     Aliakbarian, M., et al. (2017). "Effects of N-Acetylcysteine Addition to University of Wisconsin Solution on the Rate of Ischemia-Reperfusion Injury in Adult Orthotopic Liver Transplant." Experimental and Clinical Transplantation 15(4): 432-436.               

 

2.     Alyasin, S., et al. (2017). "IL-23 Gene and Protein Expression in Childhood Asthma." Iranian Journal of Immunology 14(1): 73-80.

 

3.     Asvar, Z., et al. (2017). "Evaluation of electrospinning parameters on the tensile strength and suture retention strength of polycaprolactone nanofibrous scaffolds through surface response methodology." Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 75: 369-378.

 

4.     Ayatollahi, M., et al. (2017). "An Approach in Regenerative Medicine Using Tissue-Engineered Scaffolds and Mesenchymal Stem Cells." Transplant International 30: 372-372.

 

5.     Azarpira, M. R., et al. (2017). "Comparison of healing intra-articular fracture of distal femur using a Kirschner wire and autologous fibrin glue in an animal model." Journal of Pediatric Orthopaedics Part B 26(5): 454-457.

 

6.     Babaie, M., et al. (2017). "Genetic Polymorphism of Interferon Regulatory Factor 5 (Irf 5) with Allograft Acute Rejection in Liver Transplant Recipients." Transplant International 30: 394-395.

 

7.     Daneshmandi, S., et al. (2017). "TGF-B1 Transduced Mesenchymal Stem Cells Have Profound Modulatory Effects on DCs and T Cells." Iranian Journal of Immunology 14(1): 13-23.

 

8.     Daneshmandi, S., et al. (2017). "TGF-beta engineered mesenchymal stem cells (TGF-beta/MSCs) for treatment of Type 1 diabetes (T1D) mice model." International Immunopharmacology 44: 191-196.

 

9.     Didar, G., et al. (2017). "The Effect of Natural Royal Jelly and Mesenchymal Stem Cell on Ischemia Reperfusion Injury in Mouse Kidney." Transplant International 30: 501-501.

 

10.   Emami, A., et al. (2017). "Noncoding Control Region Pattern of BK Polyomavirus in Kidney Transplant Patients With Nephropathy." Experimental and Clinical Transplantation 15(2): 150-156.

 

11.   Fattahi, M. R., et al. (2017). "Clinical Course of Ulcerative Colitis After Liver Transplantation in Patients with Concomitant Primary Sclerosing Cholangitis and Ulcerative Colitis." Inflammatory Bowel Diseases 23(7): 1160-1167.

 

12.   Fereidooni, H., et al. (2017). "Interleukin-28B rs12979860 C/T Polymorphism and Acute Cellular Rejection after Liver Transplantation." International Journal of Organ Transplantation Medicine 8(1): 28-33.

 

13.   Geramizadeh, B., et al. (2017). "Myoid Angioendothelioma of the Spleen: A Rare Case Report and Literature Review." Iranian Journal of Medical Sciences 42(1): 89-93.

 

14.   Geramizadeh, B. and S. A. Malek-Hosseini (2017). "Role of Histopathologist in Liver Transplantation." International Journal of Organ Transplantation Medicine 8(1): 1-6.

 

15.   Geramizadeh, B. and S. Robertson (2017). "Serrated Polyps of Colon and Rectum: a Clinicopathologic Review." Journal of Gastrointestinal Cancer 48(4): 291-298.

 

16.   Jafarzade, B. S., et al. (2017). "Delivery of HIV-1 Nef Protein in Mammalian Cells Using Cell Penetrating Peptides as a Candidate Therapeutic Vaccine." International Journal of Peptide Research and Therapeutics 23(1): 145-153.

 

17.   Jafarzade, B. S., et al. (2017). "Improving the potency of DNA vaccine encoding HIV-1 Nef antigen using two endogenous adjuvants in mouse model." Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy 118(9): 564-569.

 

18.   Jamshidzadeh, A., et al. (2017). "Taurine treatment preserves brain and liver mitochondrial function in a rat model of fulminant hepatic failure and hyperammonemia." Biomedicine & Pharmacotherapy 86: 514-520.

 

19.   Jamshidzadeh, A., et al. (2017). "Carnosine ameliorates liver fibrosis and hyperammonemia in cirrhotic rats." Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 41(4): 424-434.

 

20.   Janfeshan, S., et al. (2017). "Expression Profile of Interferon Regulatory Factor 1 in Chronic Hepatitis B Virus-Infected Liver Transplant Patients." Experimental and Clinical Transplantation 15(6): 669-675.

 

21.   Kaviani, M., et al. (2017). "Comparison of Human Mesenchymal Stem Cells Derived from Various Compartments of Human Fibrofatty and Vascular Tissues during Organ Donation." Transplant International 30: 390-390.

 

22.   Keshtkar, S., et al. (2017). "Co-Culture of Wharton's Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells with Human Pancreatic Islets for Using in Islet Transplantation." Transplant International 30: 283-283.

 

23.   Khosravi, M., et al. (2017). "Mesenchymal stem cells can induce regulatory T cells via modulating miR-126a but not miR-10a." Gene 627: 327-336.

 

24.   Lankarani, K. B., et al. (2017). "Cytomegalovirus Peritonitis Without Gut Perforation But With Concomitant Colitis After a Liver Allograft Transplant." Experimental and Clinical Transplantation 15(1): 106-109.

 

25.   Mahmoudzadeh, A., et al. (2017). "CD40 Knocked Down Tolerogenic Dendritic Cells Decrease Diabetic Injury." Iranian Journal of Immunology 14(4): 270-280.

 

26.   Mehdizadehkashi, A., et al. (2017). "Ultrastructural Investigation of Pelvic Peritoneum in Patients With Chronic Pelvic Pain and Subtle Endometriosis in Association With Chromoendoscopy." Journal of Minimally Invasive Gynecology 24(1): 114-123.

 

27.   Miss, N., et al. (2017). "Il28b Rs12979860 C/T Polymorphism with Active Cytomegalovirus (Cmv) Infection in Iranian Kidney Transplant Recipients." Transplant International 30: 394-394.

 

28.   Moghadam, M. Z., et al. (2017). "Formation of porous HPCL/LPCL/HA scaffolds with supercritical CO2 gas foaming method." Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 69: 115-127.

 

29.   Moradian, H., et al. (2017). "Design and Fabrication of a Novel Transplant Combined with Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells and Platelet-rich Fibrin: New Horizons for Periodontal Tissue Regeneration after Dental Trauma." Iranian Journal of Pharmaceutical Research 16(4): 1370-1378.

 

30.   Moravej, A., et al. (2017). "Mesenchymal stem cells increase skin graft survival time and up-regulate PD-L1 expression in splenocytes of mice." Immunology Letters 182: 39-49.

 

31.   Moravej, A., et al. (2017). "Mesenchymal Stem Cells Upregulate the Expression of PD-L1 But Not VDR in Dendritic Cells." Immunological Investigations 46(1): 80-96.

 

32.   Nazari-Vanani, R., et al. (2017). "A novel self-nanoemulsifying formulation for sunitinib: Evaluation of anticancer efficacy." Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 160: 65-72.

 

33.   Niknahad, H., et al. (2017). "Sulfasalazine induces mitochondrial dysfunction and renal injury." Renal Failure 39(1): 745-753.

 

34.   Niknam, A., et al. (2017). "Polymorphisms of the Costimulatory Genes CTLA-4, CD28, PD-1, and ICOS and Outcome of Kidney Transplants in Iranian Patients." Experimental and Clinical Transplantation 15(3): 295-305.

 

35.   Noorani, M., et al. (2017). "Erlotinib-loaded albumin nanoparticles: A novel injectable form of erlotinib and its in vivo efficacy against pancreatic adenocarcinoma ASPC-1 and PANC-1 cell lines." International Journal of Pharmaceutics 531(1): 299-305.

 

36.   Rajabian, M. H., et al. (2017). "Evaluation of bone marrow derived mesenchymal stem cells forfull-thickness wound healing in comparison to tissue engineered chitosan scaffold in rabbit." Tissue & Cell 49(1): 112-121.

 

37.   Sadeghi, L., et al. (2017). "The Immunomodulatory Effect of Bone-Marrow Mesenchymal Stem Cells on Expression of TLR3 and TLR9 in Mice Dendritic Cells." International Journal of Organ Transplantation Medicine 8(1): 35-42.

 

38.   Sagheb, M. M., et al. (2017). "The effect of ghrelin on Kiss-1 and KissR gene transcription and insulin secretion in rat islets of Langerhans and CRI-D2 cell line." Iranian Journal of Basic Medical Sciences 20(1): 36-40.

 

39.   Salehi, S., et al. (2017). "State of the art technologies to explore long non-coding RNAs in cancer." Journal of Cellular and Molecular Medicine 21(12): 3120-3140.

 

40.   Shaer, A., et al. (2017). "Amir-375 and Electroporation Method for Producing Islet Like Cell Clusters <-." Transplant International 30: 284-284.

 

41.   Shaer, A., et al. (2017). "A Producing Islet Like Cell Clusters from Hipscs with Chemical Method." Transplant International 30: 425-425.

 

42.   Tehrani, N. J., et al. (2017). "The Gene Expression of Fcrl2, 4 Molecules in Iranian Kidney Transplant Patients." Transplant International 30: 391-391.

 

43.   Tohidi, F., et al. (2017). "Construction and Production of HIV-VLP Harboring MPER-V3 for Potential Vaccine Study." Current Hiv Research 15(6): 434-439.

 

44.   Yaghobi, R., et al. (2017). "Association of TLR4 polymorphisms and polyomavirus BK infection in liver transplant patients." Tropical Biomedicine 34(4): 886-894.

 

45.   Zare, A., et al. (2017). "Association of the Interleukin-27 Gene Expression and Hepatitis B Virus Infection in Liver Transplanted Patients." Experimental and Clinical Transplantation 15(5): 554-560.

 

46.   Zarandi, F. B. B., et al. (2017). "Correlation Between Neurological Deficits and Spinal Cord Pathological Changes in a Mouse Model of Multiple Sclerosis." Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science 41(4): 867-871.

 

47.   Niknam, R., et al. (2017). "Diagnosis and Treatment of Esophageal Granular Cell Tumor: A Case Report and Review of the Literature." Case Rep Gastrointest Med 2017: 1071623.

 

48.   Tanideh, N., et al. (2017). "Hydroethanolic extract of Psidium guajava leaf for induced osteoarthritis using a guinea pig model." Biotech Histochem 92(6): 417-424.

 

49.   Geramizadeh, B. (2017). "Isolated Peritoneal, Mesenteric, and Omental Hydatid Cyst: A Clinicopathologic Narrative Review." Iranian Journal of Medical Sciences 42(6): 517-523.

 

50.   Hosseini, S. Y., et al. (2017). "The evaluation of fibrotic effects of the hepatitis B virus pre-core in hepatic stellate cells." Biomed Rep 6(6): 671-674.

 

51.   Jamhiri, I., et al. (2017). "The pattern of IL-24/mda-7 and its cognate receptors expression following activation of human hepatic stellate cells." Biomed Rep 7(2): 173-178.

 

52.   Eshraghian, A., et al. (2017). "Post-transplant lymphoproliferative disorder after liver transplantation: Incidence, long-term survival and impact of serum tacrolimus level." World J Gastroenterol 23(7): 1224-1232.

 

53.   Shamsaeefar, A., et al. (2017). "Thirteen-Year Evaluation of the Management of Biliary Tract Complication After Deceased Donor Liver Transplantation." Prog Transplant 27(2): 192-195.

 PUBMED:

 

1.     Ashraf, M. J., et al. (2017). "Long-lasting chondromyxoid fibroma of the zygoma: A rare case report and review of literature." J Educ Health Promot 6: 78.

 

2.     Ashraf, M. J., et al. (2017). "The Prevalence of Human Papilloma Virus in Squamous Cell Carcinoma of Oral Tongue." Iran J Pathol 12(2): 144-149.

 

3.     Azarpira, N., et al. (2017). "PAX-5 positive anaplastic large cell lymphoma presenting by dysphagia; a case report." Gastroenterol Hepatol Bed Bench 10(4): 332-336.

 

4.     Banihashemi, M., et al. (2017). "Effect of Fibrin Packing on Managing Hepatic Hemorrhage and Liver Wound Healing in a Model of Liver Stab Wound in Rat." Bull Emerg Trauma 5(1): 18-23.

 

5.     Dehghani, M., et al. (2017). "Grafting with Cryopreserved Amniotic Membrane versus Conservative Wound Care in Treatment of Pressure Ulcers: A Randomized Clinical Trial." Bull Emerg Trauma 5(4): 249-258.

 

6.     Geramizadeh, B., et al. (2017). "Evaluating the frequency of MLH-1 Loss in serrated polyps of colon: a single center study from Southern Iran." Gastroenterol Hepatol Bed Bench 10(2): 108-111.

 

7.     Geramizadeh, B. and D. A. Owen (2017). "Handling and Pathology Reporting of Gastrointestinal Endoscopic Mucosal Resection." Middle East J Dig Dis 9(1): 5-11.

 

8.     Shokripour, M., et al. (2017). "Cytologic diagnosis of atypical teratoid rhabdoid tumor based on touch imprint study: Report of a case with review of literature." J Educ Health Promot 6: 59.

 

9.     Valibeigi, B., et al. (2017). "Prevalence of Human Papilloma Virus in Sinonasal Papilloma in Southern Iranian Population." J Dent (Shiraz) 18(2): 143-148.

 

10.   Geramizadeh, B. and F. Jalali (2017). "Aggressive fibromatosis, clinicopathologic findings of 25 cases; A single-center experience and review of the literature." Iranian Journal of Pathology 12(1): 20-24.

 

11.   Bakhtiyrizadeh, S., et al. (2017). "Almost complete lack of human cytomegalovirus and human papillomaviruses genome in benign and malignant breast lesions in Shiraz, Southwest of Iran." Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 18(12): 3319-3324.

 

12.   Behdad, N., et al. (2017). "Association of ABCB1 (C3435T) and ABCC1 (G2012T) polymorphisms with clinical response to atorvastatin in Iranian patients with primary hyperlipidemia." Iranian Biomedical Journal 21(2): 120-125.

 

 

SCOPUS:

1.     Feridouni, F., et al. (2017). "Histologically proved cytomegalovirus as a terrible and neglect disease: a 13-year report of gastrointestinal and hepatobiliary manifestations from single referral center." Comparative Clinical Pathology 26(6): 1253-1257.

 

2.     Geramizadeh, B., et al. (2017). "Incidental mucinous adenocarcinoma in situ of renal pelvis presenting as severe hydronephrosis." Journal of Nephropathology 6(4): 275-277.

 

3.     Geramizadeh, B., et al. (2017). "Malignant colorectal polyps; pathological consideration (a review)." Iranian Journal of Pathology 12(1): 1-8.

 

4.     Heidari, R., et al. (2017). "Hepatoprotective effect of boldine in a bile duct ligated rat model of cholestasis/cirrhosis." PharmaNutrition 5(3): 109-117.

 

 

 

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس: 36473954-071 
        071-36281529

تلفن: 36125861-071

کد پستی: 7193711351