کارگاه ها و دوره های آتی
 
کارگاه ها و دوره های ترم تحصیلی آینده، در این صفحه اعلام خواهد شد.

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس: 36473954-071 
        071-36281529

تلفن: 36125861-071

کد پستی: 7193711351