فعالیتهای آموزشی

- برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی در زمینه کشت سلولی و کارهای ملکولی( Real time PCR، PCR) و پرورش داوطلب جهت یادگیری این تکنیک ها
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت