نام رییس مرکز: دکتر بیتا گرامی زاده
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: geramib@gmail.com
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت