پژوهشگران
دکتر نگار آذرپیرا 
 
دکتر بیتا گرامی زاده 
 
دکترمحمد حسین کریمی 
 
 دکتر رامین یعقوبی
 
مهدخت حسین عقدایی
 
دکتر مریم آیت الهی
 
سعیده سلیمانیان
 
دکتر نسرین معتضدیان 
 
 فاطمه ثابت سروستانی
 
 مریم کاویانی
 
 
 دکتر علی مروج 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت