پژوهشگران

 نام ونام خانوادگی

  

 مهدخت حسین عقدایی

 

  آدرس پست الکترونیک

 

 aghdaei @ sums.ac.ir

 عنوان پایان نامه

  

Human hepatocyte injection (from unused fattylivers) in acute liver failure & investigation of its effect on
the patient survival
 

 استاد راهنما

  

 دکتر بیتا گرامی زاده

 نام و نام خانوادگی

  

 علی مروج

 

  آدرس پست الکترونیک

 

 Amoravej@gmail.com    

 عنوان پایان نامه

  

     Effects of bone marrow derived mesenchymal stem cells on induction of tolerogenic potency in dendritic cells
   

 استاد راهنما

  

 دکتر بیتا گرامی زاده

 نام و نام خانوادگی

  

 مریم کاویانی

 

 آدری پست الکترونیک

  

 kavianikaviani@yahoo.com

 عنوان پایان نامه

 

 

 استاد راهنما

  

دکتر نگار آذرپیرا 

 


 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت