نام و نام خانوادگی: مریم کاویانی
استاد راهنما: دکتر نگار آذرپیرا 
 
 نام و نام خانوادگی: فاطمه ثابت سروستانی
استاد راهنما: دکتر نگار آذرپیرا
 
  
 نام و نام خانوادگی: سعیده سلیمانیان
استاد راهنما: دکتر رامین یعقوبی

 
  
  

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت