نام و نام خانوادگی: مریم کاویانی
استاد راهنما: دکتر نگار آذرپیرا 
 
 نام و نام خانوادگی: فاطمه ثابت سروستانی
استاد راهنما: دکتر نگار آذرپیرا
 
  
 نام و نام خانوادگی: سعیده سلیمانیان
استاد راهنما: دکتر رامین یعقوبی

 نام و نام خانوادگی: مهدخت حسین عقدایی
استاد راهنما: دکتر بیتا گرامی زاده
 
  
  

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس: 36473954-071 
        071-36281529

تلفن: 36125861-071

کد پستی: 7193711351