کارگاههای برگزار شده

- کارگاه دو روزه Induced Pluripotent Stem cell که در تاریخ 92/4/8 لغایت 92/4/9 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه کشت و جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی(MSC از بند ناف و غشاء آمنیون) که در تاریخ 92/4/17 لغایت 92/4/18 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه کشت و جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بند ناف و مغز استخوان که در تاریخ 92/5/1 لغایت 92/5/2 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه Tranafection با وکتورهای ویروسی و غیر ویروسی که در تاریخ 92/5/23 لغایت 92/5/24 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه آشنایی با نرم افزارهای MicroRNA که در تاریخ 192/5/27 لغایت 92/5/28 برگزار گردید.

-
کارگاه دو روزه بیوانفور ماتیک و طراحی پرایمر که در تاریخ 92/6/3 لغایت 92/6/4 برگزار گردید.

 
مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفکس:36281529-36473954-071
تلفن:36125861-071

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت